GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG - DTM

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo qui định của pháp luật .”

Các loại giấy phép môi trường
  1. Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT

  2. Giấy phép xả thải vào nguồn nước

  3. Giấy phép xả thải khí công nghiệp

  4. Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

  5. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

  6. Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu

  7. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường - TDM

TRÌNH TỰ PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

1

LẬP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ vào qui mô, tính chất dự án, đơn vị tư vấn khảo sát và lập hồ sơ môi trường dựa trên các qui định hiện hành và chủ trương, định hướng phát triển của địa phương.

2

ĐỆ TRÌNH HỒ SƠ

Nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền, tùy vào qui mô, tính chaiát dụ án.

3

THẨM ĐỊNH HỒ SƠ

Các cơ quan chuyên môn tính hành thẩm định hồ sơ môi trường và điều chỉnh nếu có.

CẤP PHÉP MÔI TRƯỜNG

Cơ quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ cấp phép Môi trường.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng thì đây là bước phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4

TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7