TƯ VẤN THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

“Chủ trương đầu tư là quyết định của cấp có thẩm quyền về các nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư, nhằm làm căn cứ để lập, trình, phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư, quyết định phê duyệt về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công.”

Đối với các dự án đầu tư sản xuất ngoài Khu công nghiệp thì phải có Chủ trương sản xuất để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo như: Thẩm định mục đích sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang SKC, SKK ....

TRÌNH TỰ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG

1

TƯ VẤN LẬP CHỦ TRƯƠNG

Căn cứ tình hình thực tế, tiến hành lập chủ trương phù hợp với qui hoạch, định hướng của địa phương.

2

TRÌNH CHỦ TRƯƠNG

Đệ trình chủ trương lên cấp có thẩm quyền, tùy qui mô dự án mà có thể là địa phương hoặc cấp tỉnh hoặc cấp trung ương.

3

THẨM DUYỆT CHỦ TRƯƠNG

Các cơ quan quản lý Nhà Nước tiến hành thẩm duyệt nội dung Chủ trương, sau đó lập báo cáo thẩm định.

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG

Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định Chấp thuận chủ trương.

4

TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7

Hãy để chúng tôi giải quyết giúp bạn mọi khó khăn