GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Qui định về cấp phép môi trường

6/13/20237 min read

QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định về đối tượng, thời hạn, thời điểm và thẩm quyền thực hiện cấp giấy phép môi trường như sau:

I TRƯỜNG HỢP NÀO BẮT BUỘC CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG:

  1. Dự án đầu tư nhóm I: (có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao)

  2. Dự án đầu tư nhóm II: (có nguy cơ tác động xấu đến môi trường)

  3. Dự án đầu tư nhóm III: (ít nguy cơ tác động xấu đến môi trường) có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức (trừ trường hợp là dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công).

  4. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II, nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

    • Theo quy định hiện hành thì tất cả các cơ sở sản xuất, từ quy mô hộ gia đình đến các công ty sản xuất, đến các khu công nghiệp đều phải có Giấy phép môi trường.

    • Giấy phép môi trường là một trong những Giấy phép quan trọng để bất kì một cơ sở sản xuất nào được phép sản xuất hợp pháp.

II Thời hạn của giấy phép môi trường

- 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I.

- 10 năm đối với đối tượng còn lại.

- Thời hạn của giấy phép có thể ngắn hơn thời hạn quy định theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở.

Các Giấy phép môi tường hết hạn thì không còn hiệu lực, khi đó doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp phép lại Giấy phép môi trường mới được sản xuất.

III Thời điểm cấp giấy phép môi trường

- Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải thực hiện cấp giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II, nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải thì được lựa chọn tiếp tục vận hành thử nghiệm để được cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm hoặc lập hồ sơ để được cấp giấy phép môi trường trước khi hết hạn vận hành thử nghiệm.

- Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có giấy phép môi trường trước khi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản: (1) Cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; (2) Phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ đối với dự án đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí; (3) Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đói với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; (4) Kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư xây dựng; (5) Cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng; (6) Quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư khác.

- Dự án đầu tư thuộc đối tượng cấp giấp phép môi trường hoạt động trước ngày 01/01/2022 phải có giấy phép môi trường trước ngày 01/01/2025 trừ các trường hợp sau:

+ Dự án đầu tư có giấy phép môi trường thành phần có xác định thời hạn được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn của giấy phép.

+ Dự án đầu tư có giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn được tiếp tục sử dụng đến 01/01/2027

IV Thẩm quyền thẩm định:

1. Bộ Tài nguyên Môi trường:

- Dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường đã được Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường nằm trên địa bàn từ 02 điwn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh.

- Dự án nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

- Dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

2. UBND cấp tỉnh:

- Dự án đầu tư nhóm II thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường.

- Dự án đầu tư nhóm III thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.

- Dự án đầu tư, cơ sở hoạt động trước ngày 01/01/2022 đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ (trừ Bộ Tài nguyên và môi trường), cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3 UBND cấp huyện:

Các dự án thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường còn lại.

(Tiêu chí về môi trường và phân loại dự án đầu tư được quy định tại Điều 28 Luật Bảo vệ Môi trường và Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường)

Để hiểu rõ hơn về Chủ trương cũng như các Giấy phép liên quan, mời quý doanh nghiệp tham khảo các bài viết liên quan: