HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo qui định của pháp luật .”

Các loại giấy phép môi trường
  1. Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT

  2. Giấy phép xả thải vào nguồn nước

  3. Giấy phép xả thải khí công nghiệp

  4. Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

  5. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

  6. Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu

  7. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường - TDM

TRÌNH TỰ PHÊ DUYỆT DTM

1

LẬP DTM

Căn cứ vào qui mô, tính chất dự án, đơn vị tư vấn khảo sát và lập hồ sơ DTM dựa trên các qui định hiện hành và chủ trương.

2

ĐỆ TRÌNH HỒ SƠ

Nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền.

3

THẨM ĐỊNH HỒ SƠ

Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định và cho ý kiến điều chỉnh nếu có.

Tại bước này đơn vị lập DTM phải thực hiện bảo vệ trước HĐTĐ để được thông qua DTM.

PHÊ DUYỆT DTM

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt DTM để làm cơ sở thực hiện các quy định về môi trường trong trình thực hiện dự án.

4

TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7